Om föreningen

Juristföreningen i Stockholm bildades den 24 oktober 1913. Till förste ordförande valdes justitierådet Tore Almén. Enligt stadgarna utgjorde föreningen en sammanslutning av personer som efter avlagd juris kandidatexamen eller examen till rättegångsverken ägnade sig åt juridisk verksamhet. Föreningen hade till ändamål att tillgodose medlemmarnas intresse för juridiska frågor samt att främja deras med berörda verksamhet sammanhängande strävanden. Detta syfte, med reservation för förändringen av de juridiska examensformerna, består än i dag.

En utförligare redogörelse för föreningens historia finns att läsa i en artikel av justitierådet Inger Nyström i Svensk Juristtidning (SvJT 1994 s. 587).

Sammankomster med föreningen hålls minst två gånger om året, en på våren och en på hösten. Vid föreningens sammankomster hålls vanligen föredrag eller paneldebatter. Talare och ämnen på sammankomsterna har under senare år varit följande.

  • Stanley Greenstein ”Artificiell intelligens (AI) och framtidens juridik”
  • Mark Klamberg ”Krigsförbrytelseprocesser”
  • Mikael Kullberg ”Vad händer på rättspolitikens område? Allt är inte Tidö.”
  • Mia Edwall Insulander & Petra Lundh ”Rättssäkerhet i praktiken”
  • Christine Lager ”Patent- och marknadsdomstolsreformen”
  • Jonas Ebbesson ”Klimatförändringarnas påverkan på juridiken”
  • Anna Singer ”Samtida utmaningar för familjerätten”
  • Morgan Johansson ”Regeringens prioriteringar på rättspolitikens område”
  • Helena Jäderblom ”Europadomstolen för mänskliga rättigheter”
  • Fredrik Wersäll ”Rättsstatens utmaningar”
  • Gudrun Antemar & Anne Ramberg ”Rekrytering av framtidens domare”
  • Anders Perklev, Anna Byström & Thomas Bodström ”Datalagring – brottsbekämpning och integritet”
  • Mari Heidenborg & Bengt Ivarsson ”Blir det bättre med en samtyckeslag?”
  • Mikael Ribbenvik & Karin Gyllenring ”Utmaningar inom asyl- och migrationsrätten”
  • Dan Eliasson ”En nationell polis – möjligheter och svårigheter”
  • Dag Mattsson, Odd Swarting & Cecilia Falk ”Lösöreköpskommitténs betänkande Lösöreköp och registerpant”
  • Mårten Schultz  ”Hot och hat på internet; Hur ser det ut idag och vad kan man göra för att motverka sådana angrepp”