Stadgar

STADGAR
för
JURISTFÖRENINGEN I STOCKHOLM
 
Antagna å sammanträde den 24 oktober 1913 och ändrade i vad avser §§ 1, 2, 5 och 6 enligt beslut å sammanträde den 11 december 1942 samt i vad avser första stycket § 3 enligt beslut å sammanträde den 23 mars 1983 samt i vad avser första stycket § 1 enligt beslut å sammanträde den 27 april 2000 samt vad avser andra stycket § 2 enligt beslut å sammanträde den 3 maj 2017.
§ 1.
Föreningen utgör en sammanslutning av personer, som efter genomgången juristutbildning ägna sig åt juridisk verksamhet, och har till ändamål att tillgodose föreningsmedlemmarnas intressen för juridiska frågor samt att främja deras med berörda verksamhet sammanhängande strävanden.
Utan hinder av ovanstående må även annan för föreningens syften intresserad person i föreningen inväljas.
Till hedersledamot i föreningen må denna utse person, vilken såsom medlem visat ett särskilt stort intresse för föreningen och främjat förverkligandet av dess syften.
§ 2.
Inval av medlem och val av hedersledamot sker efter förslag av styrelsen vid föreningssammanträde. Valet verkställs med slutna sedlar, därest yrkande härom framställes. För att styrelsens förslag skall anses bifallet erfordras, att det biträtts av minst 4/5 av de röstande. Fråga, som här avses, skall, där så begäres, bordläggas till nästföljande sammanträde.

Medlemmarna får vid föreningssammanträde besluta att delegera till styrelsen eller den som styrelsen inom sig utser att besluta om inval av nya medlemmar. För ett sådant beslut om delegation gäller det majoritetskrav som anges i första stycket.

§ 3.
Årsavgift fastställes på föreningssammanträde.
Har sådan avgift ej erlagts före utgången av det år avgiften avser, äger styrelsen besluta, att den försumlige skall anses hava ur föreningen utträtt.
§ 4.
Sammanträden med föreningen hållas minst två gånger om året, ett på våren och ett på hösten.
Kallelse till sammanträde utfärdas i got tid därförut av styrelsen, som tillika uppgör föredragningslista över de ärenden, som i första hand skola förekomma.
§ 5.
Föreningens angelägenheter handhavas av en å första sammanträdet varje år vald styrelse, bestående av högst tio personer, av vilka föreningen utser två att vara föreningens och styrelsens ordförande och vice ordförande samt en att vara föreningens sekreterare och skattmästare. Yppas behov av ytterligare funktionärer, utser styrelsen sådana inom sig.
§ 6.
För granskning av styrelsens förvaltning, vilken avslutas för kalenderår, väljas å i föregående § nämnda sammanträde två revisorer jämte en suppleant. De sålunda utsedda revisorerna skola å nästkommande års första sammanträde framlägga berättelse angående det gångna årets förvaltning.
§ 7.
Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar vare ej giltigt med mindre det fattats å två på varandra följande sammanträden och å det sista biträtts av minst 3/4 av de röstande.